För att kunna erbjuda dig en smidig och snabb tjänst, behöver vi samla in och behandla en del personuppgifter om dig. Men oroa dig inte, dina personuppgifter kommer alltid behandlas på ett tryggt och snyggt sätt hos oss.

Du har förstås rätt att ha koll på hur dina personuppgifter används. Den här personuppgiftspolicyn förklarar därför hur vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig i samband med att du använder SKIP (“Tjänsten”) eller kontaktar oss. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Fasttrackr AB är ansvariga för Tjänsten och därmed personuppgiftsansvariga för den behandling av dina personuppgifter som beskrivs här. Du kan när som helst kontakta oss om du har frågor kring dina personuppgifter eller denna personuppgiftspolicy, genom att maila oss på support@theskipapp.com.

DATASKYDDSOMBUD

Vi har utsett ett dataskyddsombud, som hjälper oss att se till så att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta dataskyddsombudet i alla frågor som rör SKIPs behandling av dina personuppgifter genom att maila till privacy@theskipapp.com.

PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN OM DIG

Vi kan samla in och behandla olika typer av personuppgifter om dig, till exempel i samband med att du använder Tjänsten eller kontaktar oss. Vi kan till exempel komma att behandla följande kategorier av personuppgifter om dig:

 • För- och/eller efternamn (frivilligt). Ditt för- och/eller efternamn hjälper våra butiker/handlare att snabbare kunna identifiera dig då du hämtar ut din beställning du gjort via Tjänsten.
 • E-postaddress. När du registrerar ditt användarkonto i Tjänsten behöver du uppge din e-postaddress. Du kommer då få en aktiveringskod skickad till den. E-postadressen används också för att enligt lag skicka ett kvitto till dig. Vi undersöker om det räcker med att kvittot visas i applikationen.
 • Positionsdata. När du installerar Tjänsten kommer du bli tillfrågad att dela din position. Om du tillåter positionsdelning kommer uppgifter om din aktuella geografiska position att samlas in och delas med oss. Positionsdata samlas bara in när du använder Tjänsten och behövs för att du, enkelt och smidigt, ska kunna hitta närmaste SKIP-ställen.
 • Kommunikation. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor eller behöver hjälp, på mail. Du styr själv över innehållet i dina meddelanden till oss. Försök att bara inkludera uppgifter som är relevanta för din fråga och undvik helst känsliga uppgifter om det går.
 • Betalningsuppgifter. Du behöver registrera dina bankkortsnummer (kortnummer, giltighetstid och CVC) för att kunna genomföra betalningar via Tjänsten. Vi kommer även behandla uppgifter om dina inbetalningar (t.ex. belopp och tidpunkt för betalning) och eventuella uteblivna betalningar.
 • Beställningshistorik. Vi sparar din beställningshistorik så att du enkelt kan gå in och se de köp du gjort genom SKIP. Genom beställningshistoriken ger vi dig även möjlighet att t.ex. få ett nytt kvitto skickat till din e-postadress. Beställningshistoriken hjälper även av våra butiker då de ska göra en återbetalning eller av oss vid potentiella supportärende.

HUR DINA UPPGIFTER SAMLAS IN

Merparten av alla uppgifter lämnar du själv till oss, till exempel när du registrerar ditt användarkonto i Tjänsten, handlar via Tjänsten eller i samband med att du kontaktar oss. Det är frivilligt att lämna uppgifter till oss. En del uppgifter måste du dock lämna för att kunna använda Tjänsten, eller för att få den hjälp du behöver.

HUR DINA UPPGIFTER KOMMER BEHANDLAS

Vi använder framförallt dina personuppgifter för att tillhandahålla dig Tjänsten, för att kommunicera med dig och för att boka och administrera dina betalningar. Vi kan bland annat behandla dina personuppgifter för följande ändamål och baserat på följande lagliga grunder:

 • För att tillhandahålla dig Tjänsten. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att registrera ditt användarkonto och för att tillhandahålla dig Tjänsten (dvs. för att kunna fullgöra avtalet emellan oss). Till exempel kommer din mailadress användas för att skicka aktiveringskod/kvitto till dig.
 • För att genomföra och ta betalt för dina köp via Tjänsten. Dina personuppgifter (t ex beställnings- och betalningsuppgifter) kommer att behandlas för att administrera och genomföra beställningar/betalningar som du genomför i Tjänsten.
 • För att ge dig support och kommunicera med dig. Ditt namn (om angivet) och ditt mail kan användas för att undersöka, svara på och lösa klagomål och problem med Tjänsten.
 • För att skicka meddelanden till dig. Om du tillåtit det kan du också få notiser i din telefon angående statusen på din(a) beställningar. Du kan fritt stänga av och på notiser i inställningarna på din telefon.
 • För att genomföra kundundersökningar. Din e-postadress kan användas för att genomföra kundundersökningar, till exempel för att höra dina tankar om SKIP och Tjänsten. Det är frivilligt att svara på kundundersökningar. Uppgifterna som samlas in i samband med kundundersökningar kan bland annat användas som underlag för vårt berättigade intresse av att förbättra Tjänsten.
 • För att följa lagar. Vi är skyldiga att följa svenska (och ibland andra) lagar. Det innebär att dina personuppgifter ibland kan behöva behandlas i den utsträckning som krävs enligt lag eller andra rättsliga förpliktelser, till exempel för rapportering till myndigheter.
 • För att skydda SKIP, dig och andra. Vi kan behöva behandla dina personuppgifter för att försvara eller göra gällande våra, dina eller andras juridiska rättigheter. Det kan till exempel behövas om du eller någon annan riktar krav mot oss (t.ex. reklamationer) eller för att utreda missbruk eller bedrägerier (t.ex. om någon beställer en resa med dina uppgifter). Det är nödvändigt för att skydda dig och andra samt för andra berättigade intressen, bland annat vårt berättigade intresse av att kunna bemöta krav och reklamationer.
 • Med ditt samtycke. Dina personuppgifter kan även användas för andra specifika syften än som framgår ovan, om du ber oss eller tillåter oss att göra det.

DINA UPPGIFTER DELAS MED ANDRA

Vi kommer aldrig sälja dina personuppgifter, men kan ibland behöva dela dem med andra pålitliga personer och företag. Till exempel kan dina personuppgifter delas med:

 • Personer som jobbar hos oss. Dina personuppgifter kommer att delas med personer som jobbar hos SKIP, men bara personer som behöver tillgång till dem för att kunna utföra sina jobb. Till exempel kommer vår support få ta del av dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.
 • Tredjepartsleverantörer. Tjänsten använder Stripe för att genomföra betalningar på det mest säkra sättet. Vi lagrar endast en s.k. tokenisering av ditt betalkort, samt de fyra sista siffrorna, namnet på kortet och utgångsdatum — för att du ska kunna identifiera vilket kort du betalar med. Den känsliga kortdatan lagras hos Stripe som har den högsta möjliga certifieringen för hantering av betalkort (PCI Service Provider Level 1, läs mer här). Tjänsten tillhandahålls även med hjälp av Google Maps.
 • Butiker/Handlare. De butiker/handlare som erbjuder SKIP i sin butik tar del av vissa personuppgifter för att genomföra beställningen. En del av personuppgifter används för att identifiera dig då du hämtar ut din beställning och andra personuppgifter för att upprätthålla lagar rörande t.ex. bokföring.
 • Myndigheter och rättsliga sammanhang. Dina personuppgifter kan ibland behöva delas med myndigheter, domstolar och andra parter. Till exempel om det krävs till följd av lag, i samband med en rättslig process eller för att besvara en begäran från någon myndighet.
 • Företagsöverlåtelse. Det kan hända att vi, av strategiska eller affärsmässiga skäl, i framtiden beslutar att sälja eller överföra hela eller delar av Fasttrackr AB. Som ett led i en sådan transaktion kan dina personuppgifter behövas delas med parter som är involverade i processen.
 • Övriga parter. Dina personuppgifter kan även delas med andra parter, om du ber oss eller tillåter oss att göra det.

DINA UPPGIFTER KAN BEHANDLAS UTANFÖR EU/EES

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter kommer dock i några fall behöva överföras till företag utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantörer. Till exempel kommer dina personuppgifter överföras till Stripe, som bland annat kommer att behandla dina uppgifter i USA. Då detta görs vidtas alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå i enlighet med GDPR. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring tillämpliga skyddsåtgärder.

SÅ LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER

Vi sparar dina personuppgifter så kort tid som möjligt och bara så länge det är motiverat för syftet med behandlingen. Hur länge detta är kan bero på typen av uppgifter. Samma uppgift kan ibland sparas för olika ändamål. Till exempel kan en uppgift sparas för bokföring, trots att den har gallrats bort för andra syften.

Vi sparar merparten av dina uppgifter (t.ex. profiluppgifter) så länge du har kvar ditt användarkonto i Tjänsten. Du kan själv välja att ta bort ditt konto, då sparas endast uppgifter som enligt lag måste sparas, till exempel lagar om beskattning och bokföring. Dina uppgifter kommer i så fall bara användas för att uppfylla dessa skyldigheter. Detta görs endast så länge det är nödvändigt. Vi har tydliga rutiner för hur vi arbetar med lagringsminimering.

Vi äger rätt att ta bort information och användare som inte följer lagen eller av oss anses vara kränkande, stötande och/eller inte följer policyn.

PROCESS VID DATAINTRÅNG ELLER PERSONUPPGIFTSINCIDENT

Om, mot all förmodan, ett allvarligt dataintrång eller en personuppgiftsincident skulle inträffa så meddelar vi snarast möjligt samtliga berörda parter samt Datainspektionen. Vi har rutiner på plats för detta samt en struktur för intern och extern rapportering.

DINA RÄTTIGHETER

Det är dina personuppgifter. Du har därför rätt att påverka hur dina personuppgifter behandlas av oss. Här följer en kort sammanfattning av dina rättigheter:

 • Rätt att invända mot behandling. Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för berättigade intressen. Det innebär att vi antingen måste bevisa att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen, som överväger dina intressen, eller sluta med behandlingen. Du kan alltid kontakta oss för att få mer information om den intresseavvägning som vi har gjort.
  Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring (t.ex. nyhetsbrev). Du gör detta genom att avregistrera dig längst ner i det mail som du fått från oss.
 • Rätt att få tillgång till och flytta din data. Du kan när som helst begära en kopia av dina personuppgifter och information om hur dessa har inhämtats, används, delas m.m. Du har ibland även rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att radera uppgifter. Du har rätt att begära att en personuppgift om dig raderas om uppgiften inte längre är nödvändig för syftet som den samlades in eller på annat sätt behandlas för, eller om vi saknar laglig grund för att behandla uppgiften.
 • Rätt att rätta felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas. Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Du kan själv ändra dina profiluppgifter direkt i Tjänsten.
 • Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills dess felaktiga uppgifter har rättats eller en invändning från dig har hanterats.
 • Rätt att återkalla ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till oss. Notera dock att det inte påverkar den behandling som utförts innan återkallelsen.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på www.datainspektionen.se. Du kan kontakta oss på support@theskipapp.com för att utöva dina rättigheter.

Du bör känna till att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan påverka eller hindra din användning av Tjänsten. Det kan också finnas lagregler som ibland begränsar, eller utökar, dina rättigheter. Till exempel kan rättsliga skyldigheter hindra eller ge oss rätt att inte lämna ut, radera eller flytta delar av dina uppgifter.

KLAGOMÅL

Du har rätt att kontakta och klaga hos Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss. Du kan läsa mer om detta på www.datainspektionen.se. Du kan också höra av dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

UPPDATERINGAR I POLICYN

Denna policy kan ibland behöva ändras eller uppdateras, till exempel om funktioner ändras eller läggs till i Tjänsten. Om några betydelsefulla ändringar görs kommer du informeras om detta i Tjänsten eller på annat lämpligt sätt, för att ge dig möjlighet att ta ställning till ändringen innan den börjar gälla. Du uppmuntras även att läsa denna policy med jämna mellanrum. Mest så du inte missar eventuella ändringar som gjorts.

Denna personuppgiftspolicy uppdaterades senast i december 2019.