Välkommen till Fasttrackr AB som tillhandahåller SKIP-appen! För allas trevnad har vi skapat dessa användarvillkor. Det är viktigt att du läser igenom detta så att du vet vilka rättigheter och skyldigheter du har.

1 TILLÄMPLIGHET

Dessa användarvillkor (”Villkor”) används mellan dig som kund (”Du”, ”Dig” eller ”Användaren”) och Fasttrackr AB, org. nr. 559207-3406, Sigtunagatan 1, 113 22 STOCKHOLM (”SKIP”), när Du använder SKIPs plattform för en digitaliserad köpprocess (”Tjänsten”). Tjänsten är enbart tillgänglig för personer över 18 år och som i övrigt är behörig att ingå avtal.

Genom att använda Tjänsten accepterar Du dessa Villkor. Läs dessa Villkor noggrant innan Du använder Tjänsten. Om Du inte accepterar Villkoren, avstå från att använda Tjänsten. Dessa Villkor är tillämpliga på all användning av Tjänsten. För köp som genomförs i Tjänsten ingås Köpeavtal mellan Dig och en säljare, som har ingått avtal med SKIP och som bedriver försäljning genom Tjänsten (”Säljaren”).

2 TJÄNSTEN

Tjänsten utgörs av en plattform för kommunikation mellan Användare och Säljare. Säljare kan genom Tjänsten bedriva försäljning av varor och tjänster (”Produkter”). SKIP ansvarar inte för Produkterna som säljs i Tjänsten. Ansvaret för Produkter med tillhörande information tillfaller respektive Säljare vars fullständiga information återfinns i Tjänsten. Användare kan genom Tjänsten köpa Produkter. För användning av Tjänsten krävs en lämplig enhet.

2.1 Licens att utnyttja tjänsten

SKIP tillhandahåller Tjänsten till Dig som slutanvändare. Under förutsättning att Du följer Villkoren ger SKIP till Dig en personlig, begränsad, uppsägningsbar, icke-exklusiv och icke-överförbar licens att använda, samt, för de fall det krävs, ladda ner och installera Tjänsten för ditt personliga ändamål. Din användning av Tjänsten regleras i dessa Villkor.

Du har inte någon rätt att själv, eller med hjälp av tredje man, kopiera, undersöka, dekompilera (eng. reverse engineering) och ändra i Tjänsten än vad som följer av tvingande svensk rätt. Du får inte använda Tjänsten för att distribuera virus, trojaner eller liknande.

Du accepterar att innehåll i Tjänsten kan tillhöra tredje parter, och att SKIP inte har någon kontroll över sådant innehåll, samt att SKIP inte kan hållas ansvariga för sådant innehåll, inom ramen för Tjänsten.

2.2 Användarkonto

Vid användningen av Tjänsten efterfrågas Användarens information för att upprätta ett användarkonto (”Användarkonto”). Användaren ansvarar för att informationen som anges är korrekt och fullständig. Angiven information får inte vara kränkande, nedsättande, skadligt, rasistiskt eller etniskt stötande, sexuellt explicit eller göra intrång i immateriell rättighet eller någons personliga integritet. SKIP har rätt att ändra ditt användarnamn om det, enligt vår uppfattning, bryter mot dessa användarvillkor.

Användarkontot är personligt och dina kontouppgifter ska hållas hemliga och användas på ett säkert sätt, utan åtkomst för tredje part. Användaren ansvarar för all användning av Tjänsten som sker genom Användarkontot. Om Du misstänker att någon obehörig person använder ditt Användarkonto ska Du anmäla detta till SKIP omgående.

Du kan när som helst välja att ta bort ditt Användarkonto med tillhörande information genom att logga in på Tjänsten och följa anvisningarna.

2.3 Köp av Produkter

Säljaren ansvarar för och tillhandahåller information avseende sina Produkter i Tjänsten, såsom menyer, priser och ev. tillkommande kostnader, m.m. Säljarens villkor tillämpas vid köp av Säljarens Produkter. Sådana villkor anges vid användning av Tjänsten. Där anges även Säljarens namn, adress, e-postadress och organisationsnummer.

När Du lägger en beställning av Produkter i Tjänsten (”Beställning”) skickas Beställningen till Säljaren och det angivna beloppet reserveras. Varje Beställning medför en betalningsförpliktelse i enlighet med de villkor som presenteras i Tjänsten. Om Säljaren accepterar Beställningen ingås, mellan Dig och Säljaren, ett bindande avtal om köpet (“Köpeavtalet”), varefter Du erbjuds ett kvitto. SKIP ansvarar inte för Säljarens fullgörande av Köpeavtalet.

2.4 Betalning

Användaren ska betala det pris som framgår av Beställningen i Tjänsten. SKIPs plattform möjliggör för betalningen, vilken sker för Säljarens räkning. För betalningen gäller de villkor som tillämpas av Stripe (”Betalningsleverantör”), vilka framgår då Du lägger till betalkort. Dessa villkor kan t.ex. handla om betalningstid, dröjsmålsränta och faktureringsavgift. SKIP får aldrig tillgång till, och sparar aldrig, kreditkortsinformation.

När en Säljare slutför Beställningen överförs pengarna till Säljaren. Om en Säljare nekar Beställningen annulleras reservationen på ditt konto och ingen debitering genomförs. Tiden till dess att beloppet är disponibelt beror på Användarens bank. För kortbetalningar kan det dröja upp till sju (7) bankdagar innan saldot uppdaterats.

2.5 Utveckling av tjänsten

SKIP utvecklar Tjänsten kontinuerligt och Tjänsten kan därför komma att ändras löpande så som SKIP anser nödvändigt. Ändringar kan t.ex. innefatta nya funktioner och betallösningar.

3 RÄTTIGHETER

Alla immateriella rättigheter avseende Tjänsten tillhör SKIP, Säljaren eller SKIPs licensgivare. Detta innefattar bl.a. upphovsrätt, designrättigheter, varumärken, företagshemligheter, patent och know-how, oavsett om de förutsätter registrering eller inte. Dessa Villkor upplåter inte några immateriella rättigheter till Användaren.

Därutöver har SKIP rätt att omedelbart stänga av en Användare och annullera eventuella Beställningar från Användaren om denne missbrukar Tjänsten eller orsakar skada för SKIP eller Säljaren, t.ex. genom att placera falska Beställningar utan avsikt att ta emot Beställningen eller i övrigt medvetet bryta mot dessa Villkor.

4 ANSVAR, REKLAMATION OCH ÅNGERRÄTT

4.1 Ansvar

Säljaren ansvarar för leverans av Beställningen, vilket sker i enlighet med Säljarens angivna villkor. Eventuella fel, frågor eller problem som uppstår avseende Beställningen hanteras av respektive Säljare och/eller Betalningsleverantör. SKIP är inte skyldig att ersätta någon form av skada eller betala sanktionsavgift för sådant ansvar som åligger Säljaren eller Betalningsleverantören.

Tjänsten tillhandahålls ”som den är” och utan garantier av något slag t.ex. avseende tillgänglighet, kvalitet, lämplighet för visst syfte. Din användning av Tjänsten sker på egen risk. Stundtals kan Tjänsten vara otillgänglig, t.ex. vid underhåll och omständigheter utanför SKIPs kontroll. SKIP förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta tillhandahållandet av Tjänsten, såsom SKIP finner det lämpligt.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tvingande svensk rätt ansvarar SKIP inte för dina eller tredje parts direkta, indirekta eller andra skador av något slag. SKIP är inte ansvariga gentemot Dig för eventuella krav mot Dig från tredje part. Vårt totala ansvar mot Dig, för användningen av Tjänsten, för skador, förluster eller rättsliga åtgärder, kan aldrig överstiga summan av Beställningen Du lagt vid användning av Tjänsten.

4.2 Reklamation

Du har, som konsument, rätt att reklamera en Produkt. För att framställa klagomål bör Du vända Dig till berörd Säljare vars fullständiga information återfinns i Tjänsten.

4.3 Ångerrätt

Du har 14 dagar på Dig att ångra ditt köp. Ångerfristen börjar gälla dagen då Köpeavtalet ingås om Beställningen avser en tjänst, och då Du tagit emot varan om Beställningen avser en vara. Du utövar din ångerrätt genom att sända Säljaren ett meddelande om detta. Du ansvarar för att returnera Produkten i ej försämrat skick.

Det finns undantag då ångerrätten inte gäller. För varor som snabbt kan försämras, t.ex. livsmedel, gäller inte ångerrätten. Detta undantag är ofta tillämpligt på Produkter som säljs i Tjänsten. Vidare gäller inte ångerrätten om varan är specialtillverkad efter dina önskemål, om Beställningens totala belopp understiger 400 kr eller om köpet genomförs i Säljarens affärslokaler.

5 PERSONUPPGIFTER OCH TEKNISKA SKYDDSÅTGÄRDER

SKIP behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och all behandling omgärdas av lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.

6 FÖRTYDLIGANDE AVSEENDE APPLE

Parterna till dessa Villkor, SKIP och Användaren, förtydligar följande i förhållande till Apple Inc. (”Apple”).

SKIP och Användaren är den enda parterna till dessa Villkor.

SKIP ansvarar för Tjänsten och innehållet däri i enlighet med Villkoren. Säljaren respektive Betalningsleverantören ansvarar för sina tjänster i enlighet med Villkoren. SKIP ansvarar för underhåll och drift av Tjänsten. Apple ansvarar inte för Tjänsten och dess innehåll. Apple har inte någon som helst skyldighet att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster avseende Tjänsten.

Krav som uppkommer direkt eller indirekt genom användning av Tjänsten kan endast riktas mot SKIP, Säljaren eller Betalningsleverantören i enlighet med Villkoren. Apple ansvarar inte för att besvara eventuella krav från någon Användare eller tredje part avseende Tjänsten.

SKIP, Säljaren eller Betalningsleverantören, och inte Apple, ansvarar för att utreda, försvara, förlika i händelse av någon tredje parts yrkande att Tjänsten gör intrång i den tredje partens immateriella rättigheter.

Dessa Villkor ger Apple rätten att tillämpa och verkställa dessa Villkor så som en tredje part till Villkoren.

7 FORCE MAJEUR

Om fullgörande av dessa Villkor hindras av en omständighet som ligger utanför någon av parternas kontroll och som inte skäligen har kunnat förväntas är sådant avtalsbrott ursäktat. När hindret är borta är parterna återigen skyldiga att uppfylla dessa Villkor. Om syftet med köpet rimligen gått förlorat vid sådan tidpunkt ska köpet återgå och Beställningen annulleras.

8 TVIST

Om det uppstår en tvist mellan Dig och Säljaren bör Du ta kontakt med Säljaren. Om det uppstår en tvist mellan Dig och Betalningsleverantören bör Du ta kontakt med Betalningsleverantören.

För tvister som uppstår mellan Dig och SKIP bör Du ta kontakt med SKIP. För sådan tvist tillämpas svensk rätt. Tvist i anledning av dessa Villkor ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

9 ÄNDRING AV ANVÄNDARVILLKOR

SKIP förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor. Nya användarvillkor skickas till Dig via e-post eller publiceras på SKIPs hemsida (www.theskipapp.com) senast 30 dagar innan de börjar gälla. Genom att använda Tjänsten godkänner Du de nya användarvillkoren.

10 KONTAKT

Du är välkommen att höra av Dig till oss om Du har några frågor: